Posted tagged ‘mössupproret’

Mössupproret fortsätter…

16/12, 2009

För några dagar sedan berättade jag här på bloggen (Det stora mössupproret, 4/12) om min upproriska dotter Indra, och hennes kamp för att få ha på sig sin mössa när hon vill. Det hela blev betydligt mer uppmärksammat än jag anat, med över 50 kommentarer, och dessutom fortsatte diskussionen på en annan blogg.

Nå, kampen fortsätter vidare, och nu har även storebror Caspian, 17 år, blandat sig i det hela, och tillsammans författade Indra och Caspian ett helt fantastiskt brev som var riktat till skolan och elevrådet. Caspian är extremt välformulerad, och väldigt bra på att hitta referenser och paragrafer, så nu har det blivit politik på hög nivå. Jag tänkte dock inte skriva så mycket mer själv här – jag tänker låta Caspians och Indras brev tala för sig självt.

Angående mössor

Stockholm den 7 december 2009

Indra och Caspian Rehbinder

I Martinskolan pågår nu en debatt gällande huruvida elever ska få bära mössa på lektioner. Vissa lärare hävdar att det är en okränkbar regel, som inte ens bör tas upp för diskussion. Somliga andra menar att det inte är en absolut regel, och ytterligare några tycks inte bry sig nämnvärt. Slående är dock att oavsett inställning till mössor på lektioner, kan ingen lärare hänvisa till specifika regler. Ett otal argument och förklaringar framförs, men är sällan tillfredsställande motiverade, och bygger oftast på en strukturkonservativ värdegrund; att seder och vanor ska behållas för traditionens skull, oavsett egentligt syfte.

Bruket av mössor och hattar inomhus har varierat kraftigt genom tiderna. Ibland har det varit självklart att ta av sig mössor inomhus, och vid andra tillfällen i historien har mössor varit påbjudna. Det har också varit stora olikheter mellan såväl kön som samhällsklasser, och kvinnor har generellt oftare fått ha på sig huvudbonader inomhus. Ett tydligt exempel på detta är hattanvändandet bland kvinnor av högre samhällsklasser, som fortfarande är i bruk.

Då Martinskolan är en modern skola, med uttalat syfte att främja förståelse för olika människor och kulturer (1), samt lyder under skollagen som tydligt säger att ”var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde” (2) är det dock en självklarhet att tillåta elever att klä sig och uttrycka sin personlighet på det sätt de själva önskar, så länge det inte stör studiemiljö eller dylikt, vilket till exempel en grå stickad mössa, inte kan sägas göra.

Särskilt komprometterande blir det i och med det faktum att lärare uttalat sig och påpekat att religiösa huvudbonader anses godtagbara, samtidigt som övriga huvudbonader är förbjudna. Detta innebär att religiösa utsätts för positiv särbehandling, vilket inte är acceptabelt inom skolväsendet. Ska huvudbonader tillåtas ska detta gälla alla slags sådana, och inte exklusivt religiösa. Ett förbud mot religiösa huvudbonader skulle dessutom kunna ses som kränkning av religionsfriheten, vilket går emot gällande svensk lag. (3)

Argument som framförts för mössförbud, är bland andra att det skulle vara ohygieniskt, respektlöst eller ren tradition. Att mössbärande skulle vara ohygieniskt är ett helt obelagt påstående; tvärtom måste till exempel köks- och sjukvårdspersonal bära mössa, på grund av hygieniska skäl. Seden att ta av sig mössa av respekt har gällt i kristna kyrkor, och har även använts i flera sociala sammanhang genom historien. Det är dock inte en allmänt gällande social regel idag, och att det varit sed i kristna kyrkor kan inte användas som argument i en ickekonfessionell skola öppen för alla; för det första lyder skolan inte under samma regler och normer som kyrkor, och för det andra har olika trossamfund olika bestämmelser. I synagogor får man exempelvis inte befinna sig med bart huvud, och islam har en tradition av att använda slöjor av olika slag. Dessutom menar många lärare att det inte behövs argument, utan att mössförbud skulle vara en självskriven lag.

Lärarna på Martinskolan har alltså hänvisat till skolans regler, som dock inte nämner någonting om kläder, utom i matsalen, där ytterkläder eller huvudbonader ej får bäras, återigen med undantag för av religiösa skäl. (4) Lärare har använt sig av argument som inte håller för vidare granskning, utan att acceptera motargument, och i flera fall till och med avvisat alla försök till diskussion. Elever på skolan har skickats ut från lektioner på grund av att de burit mössa, och lärarna har inte tagit elevers vilja i beaktande. Detta trots Skolverkets påbud att införa stort elevinflytande, och låta elever diskutera och ta upp ämnen som ligger i deras intresse. (5) Skolan ska också uppmunta ett positivt och tillåtande klassrumsklimat. (6)

Eleverna på skolan har ej heller getts tillfredsställande möjlighet att diskutera och påverka skolans regler. Arbetsmiljöverket påpekar ytterst tydligt att elever har lagstadgad rätt att påverka såväl skolans undervisning, som regler och förhållanden gällande arbetsmiljön, som till exempel regler gällande mössor. (7) Att eleverna inte getts någon sådan möjlighet har dessutom, utöver bristen på elevdemokrati, lett till bristande undervisningskvalitet, då debatten tagits upp under lektioner, ofta med hetsiga och känslomässiga diskussioner, som till och med lett till att lärare lämnat lektionerna.

För att sammanfatta debatten gäller alltså att det inte finns några belägg för mössförbud i skolans regler, att mössförbud skulle gå emot såväl skolans värdegrund som Skolverkets riktlinjer, att regeln är diskriminerande utifrån religionstillhörighet vilket strider mot svensk lag, och sättet den diskuteras strider mot Arbetsmiljöverkets riktlinjer och arbetsmiljölagen, gällande elevdemokrati.

Följdaktligen yrkar vi på att Martinskolans lärare följer skolans regler, Arbetsmiljöverkets och Skolverkets riktlinjer, samt gällande svensk lag, och tillåter eleverna bära vilken klädsel de än önskar, om den inte anses stötande eller störande för undervisningen. Vi yrkar även på att Martinskolans regler görs tillgängliga för såväl elever som lärare, så att ingen diskriminering eller olikbehandling på grund av olika lärares värdegrunder ska kunna ske.

Fotnoter:
(1) ” Martinskolan vill lära ut medmänsklighet, omtanke och hjälpsamhet samt främja förståelse för andra människor och kulturer.”, Martinskolans hemsida, http://www.martinskolan.se/info.html, 7 december 2009.
(2) Skollagen (1985:1100) 2 §: ”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”
(3) Diskrimineringslagen (2008:567) 5 §: ”Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (1985:1100) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.”
(4) Martinskolans regler, http://www.martinskolan.se/trivsel.html, 7 december 2009
(5) ”Skolan skall sträva efter att varje elev befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter” Skolverket: Elevers demokratiska kompetens, Vilgot Oscarsson (2003)
(6) ”Ett positivt och tillåtande klassrumsklimat, där eleverna ges möjlighet att diskutera och reflektera över samhällsfrågor, har därför positiva effekter på elevernas attityder i värdegrundsfrågor.” Skolverket: Attityder till värdegrundsfrågor
(7) ”Arbetsmiljölagstiftningen ger eleverna rätt till inflytande över skolans arbetsmiljö. I läroplanerna betonas betydelsen av elevernas ansvar och inflytande i skolan. Elevernas rätt till inflytande och ansvar gäller både undervisningens utformning och innehåll och förhållandena i skolan och arbetsmiljön i vid mening. För eleverna är det viktigt att konkret kunna se att deras inflytande ger resultat i frågor som rör deras vardag.” Arbetsmiljöverket: Elevinflytande, http://www.av.se/teman/skolan/elevinflytande/, 7 december 2009

Ja, jag är gränslöst stolt över mina duktiga barn! 🙂

Dekorrand


%d bloggare gillar detta: