Mössupproret fortsätter…

För några dagar sedan berättade jag här på bloggen (Det stora mössupproret, 4/12) om min upproriska dotter Indra, och hennes kamp för att få ha på sig sin mössa när hon vill. Det hela blev betydligt mer uppmärksammat än jag anat, med över 50 kommentarer, och dessutom fortsatte diskussionen på en annan blogg.

Nå, kampen fortsätter vidare, och nu har även storebror Caspian, 17 år, blandat sig i det hela, och tillsammans författade Indra och Caspian ett helt fantastiskt brev som var riktat till skolan och elevrådet. Caspian är extremt välformulerad, och väldigt bra på att hitta referenser och paragrafer, så nu har det blivit politik på hög nivå. Jag tänkte dock inte skriva så mycket mer själv här – jag tänker låta Caspians och Indras brev tala för sig självt.

Angående mössor

Stockholm den 7 december 2009

Indra och Caspian Rehbinder

I Martinskolan pågår nu en debatt gällande huruvida elever ska få bära mössa på lektioner. Vissa lärare hävdar att det är en okränkbar regel, som inte ens bör tas upp för diskussion. Somliga andra menar att det inte är en absolut regel, och ytterligare några tycks inte bry sig nämnvärt. Slående är dock att oavsett inställning till mössor på lektioner, kan ingen lärare hänvisa till specifika regler. Ett otal argument och förklaringar framförs, men är sällan tillfredsställande motiverade, och bygger oftast på en strukturkonservativ värdegrund; att seder och vanor ska behållas för traditionens skull, oavsett egentligt syfte.

Bruket av mössor och hattar inomhus har varierat kraftigt genom tiderna. Ibland har det varit självklart att ta av sig mössor inomhus, och vid andra tillfällen i historien har mössor varit påbjudna. Det har också varit stora olikheter mellan såväl kön som samhällsklasser, och kvinnor har generellt oftare fått ha på sig huvudbonader inomhus. Ett tydligt exempel på detta är hattanvändandet bland kvinnor av högre samhällsklasser, som fortfarande är i bruk.

Då Martinskolan är en modern skola, med uttalat syfte att främja förståelse för olika människor och kulturer (1), samt lyder under skollagen som tydligt säger att ”var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde” (2) är det dock en självklarhet att tillåta elever att klä sig och uttrycka sin personlighet på det sätt de själva önskar, så länge det inte stör studiemiljö eller dylikt, vilket till exempel en grå stickad mössa, inte kan sägas göra.

Särskilt komprometterande blir det i och med det faktum att lärare uttalat sig och påpekat att religiösa huvudbonader anses godtagbara, samtidigt som övriga huvudbonader är förbjudna. Detta innebär att religiösa utsätts för positiv särbehandling, vilket inte är acceptabelt inom skolväsendet. Ska huvudbonader tillåtas ska detta gälla alla slags sådana, och inte exklusivt religiösa. Ett förbud mot religiösa huvudbonader skulle dessutom kunna ses som kränkning av religionsfriheten, vilket går emot gällande svensk lag. (3)

Argument som framförts för mössförbud, är bland andra att det skulle vara ohygieniskt, respektlöst eller ren tradition. Att mössbärande skulle vara ohygieniskt är ett helt obelagt påstående; tvärtom måste till exempel köks- och sjukvårdspersonal bära mössa, på grund av hygieniska skäl. Seden att ta av sig mössa av respekt har gällt i kristna kyrkor, och har även använts i flera sociala sammanhang genom historien. Det är dock inte en allmänt gällande social regel idag, och att det varit sed i kristna kyrkor kan inte användas som argument i en ickekonfessionell skola öppen för alla; för det första lyder skolan inte under samma regler och normer som kyrkor, och för det andra har olika trossamfund olika bestämmelser. I synagogor får man exempelvis inte befinna sig med bart huvud, och islam har en tradition av att använda slöjor av olika slag. Dessutom menar många lärare att det inte behövs argument, utan att mössförbud skulle vara en självskriven lag.

Lärarna på Martinskolan har alltså hänvisat till skolans regler, som dock inte nämner någonting om kläder, utom i matsalen, där ytterkläder eller huvudbonader ej får bäras, återigen med undantag för av religiösa skäl. (4) Lärare har använt sig av argument som inte håller för vidare granskning, utan att acceptera motargument, och i flera fall till och med avvisat alla försök till diskussion. Elever på skolan har skickats ut från lektioner på grund av att de burit mössa, och lärarna har inte tagit elevers vilja i beaktande. Detta trots Skolverkets påbud att införa stort elevinflytande, och låta elever diskutera och ta upp ämnen som ligger i deras intresse. (5) Skolan ska också uppmunta ett positivt och tillåtande klassrumsklimat. (6)

Eleverna på skolan har ej heller getts tillfredsställande möjlighet att diskutera och påverka skolans regler. Arbetsmiljöverket påpekar ytterst tydligt att elever har lagstadgad rätt att påverka såväl skolans undervisning, som regler och förhållanden gällande arbetsmiljön, som till exempel regler gällande mössor. (7) Att eleverna inte getts någon sådan möjlighet har dessutom, utöver bristen på elevdemokrati, lett till bristande undervisningskvalitet, då debatten tagits upp under lektioner, ofta med hetsiga och känslomässiga diskussioner, som till och med lett till att lärare lämnat lektionerna.

För att sammanfatta debatten gäller alltså att det inte finns några belägg för mössförbud i skolans regler, att mössförbud skulle gå emot såväl skolans värdegrund som Skolverkets riktlinjer, att regeln är diskriminerande utifrån religionstillhörighet vilket strider mot svensk lag, och sättet den diskuteras strider mot Arbetsmiljöverkets riktlinjer och arbetsmiljölagen, gällande elevdemokrati.

Följdaktligen yrkar vi på att Martinskolans lärare följer skolans regler, Arbetsmiljöverkets och Skolverkets riktlinjer, samt gällande svensk lag, och tillåter eleverna bära vilken klädsel de än önskar, om den inte anses stötande eller störande för undervisningen. Vi yrkar även på att Martinskolans regler görs tillgängliga för såväl elever som lärare, så att ingen diskriminering eller olikbehandling på grund av olika lärares värdegrunder ska kunna ske.

Fotnoter:
(1) ” Martinskolan vill lära ut medmänsklighet, omtanke och hjälpsamhet samt främja förståelse för andra människor och kulturer.”, Martinskolans hemsida, http://www.martinskolan.se/info.html, 7 december 2009.
(2) Skollagen (1985:1100) 2 §: ”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”
(3) Diskrimineringslagen (2008:567) 5 §: ”Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (1985:1100) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.”
(4) Martinskolans regler, http://www.martinskolan.se/trivsel.html, 7 december 2009
(5) ”Skolan skall sträva efter att varje elev befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter” Skolverket: Elevers demokratiska kompetens, Vilgot Oscarsson (2003)
(6) ”Ett positivt och tillåtande klassrumsklimat, där eleverna ges möjlighet att diskutera och reflektera över samhällsfrågor, har därför positiva effekter på elevernas attityder i värdegrundsfrågor.” Skolverket: Attityder till värdegrundsfrågor
(7) ”Arbetsmiljölagstiftningen ger eleverna rätt till inflytande över skolans arbetsmiljö. I läroplanerna betonas betydelsen av elevernas ansvar och inflytande i skolan. Elevernas rätt till inflytande och ansvar gäller både undervisningens utformning och innehåll och förhållandena i skolan och arbetsmiljön i vid mening. För eleverna är det viktigt att konkret kunna se att deras inflytande ger resultat i frågor som rör deras vardag.” Arbetsmiljöverket: Elevinflytande, http://www.av.se/teman/skolan/elevinflytande/, 7 december 2009

Ja, jag är gränslöst stolt över mina duktiga barn! 🙂

Dekorrand

Explore posts in the same categories: Familjen, Frihet, Lagstiftning, Politik, Samhälle, Skola & utbildning, Yttrandefrihet

Etiketter: , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

51 kommentarer på “Mössupproret fortsätter…”

 1. Anonym Says:

  Mycket välformulerat måste jag säga. Du får gärna publicera en uppföljning på resultatet.

 2. midnattsvarg Says:

  Haha, snacka om att ta pain-in-the-ass till en helt ny nivå! Jag förstår att du är stolt.


  • Haha – jag skrattade gott åt din kommentar! Ja, det var ungefär så jag reagerade när jag fick läsa brevet som Indra och Caspian skrivit ihop.

   Riktigt roligt är att det är JAG som kandiderar till Riksdagen, men jag blir utklassad i politisk retorik av mina tonåriga barn…

 3. Anita Says:

  Heja Indra och Caspian!

  Bra jobbat..!!

  Anita

 4. Tee Says:

  Asgarv.
  Det var det roligaste jag läst på länge.
  Bra jobbat kids!

 5. Yamiko Says:

  Heja Rehbinder-kidsen!
  Hoppas skolan tar och lyssnar på dem nu. Meningslösa regler måste avskaffas!

 6. Gehennah Says:

  Heh, detta påminner en del om när min gymnasieskola byggdes om, och det var sjuhelsikes kallt i hela byggnaden. Mössförbud rådde på ungefär samma grunder som i detta fall, och man fick absolut inte ha mössa trots att alla gick och frös. Men det var tillåtet av religiösa skäl, och ingen av oss var så fyndiga som i detta fall. Så hela min klass gjorde en Röde Orm och konverterade helt enkelt till Islam under skoltid och bar slöja och turban tills förbudet upphörde 😛


  • Ja, vad gör man… Skolan kan ju knappast påstå att du inte är muslim. De har knappast kvalifikationerna att bedöma det. Faktum är att den enda som har dessa kvalifikationer är du själv.

 7. Morgan Says:

  Som lärare har jag aldrig förstått varför skolor vill införa förbud mot mössa i klassrummet. Det stör ju inte undervisningen det minsta!

  Mobiltelefoner, däremot, är ett rent helvete för att de påverkar elevernas koncentrationsförmåga så negativt. Det borde finnas låsbara säkerhetsboxar på skolorna, där eleverna kunde l…åsa in sina telefoner, mp3-spelare, bärbara datorer och andra värdesaker under dagen och gå och kolla eventuella samtal eller sms under rasterna.

  Nåväl: Heja Indra & Caspian Rehbinder! Upp till kamp mot omotiverade inskränkningar av individens frihet.

  Jag tänker använda den här texten som ett positivt exempel i min undervisning om argumentation i Svenska B, C och Retorik. Just den här typen av elevnära frågor är bra att ha som inspiration: ”Så här kan man använda språk och struktur som skarpa vapen”.


  • Den här debatten blev väldigt intressant på fler sätt än ett. Jag inser t.ex. att detta med mössan också har att göra med vad jag kallar kroppslig integritet. Att ha klädkoder som inte är funktionella (skyddskläder, uniform) är utan tvekan integritetskränkande, och ofta i syfte att förminska, inordna och disciplinera.

   Tack för din uppskattning! Jag ska se till att den kommer fram till mina ungdomar!

   • Morgan Says:

    Jag har visat den för två lärarkollegor, som också tyckte att den var mycket välskriven och förstås ”helt rätt” till innehållet.

    Jag tror att majoriteten av alla lärare i landet tycker det är ohyggligt fånigt att ha regler om mössor. På min skola kan jag inte dra mig till minnes att jag har stött på en enda lärare som vill förbjuda mössor i klassrummet.


 8. Härligt att någon fortsätter driva frågan. Lycka till Indra!


  • Ja, jag har påpekat att det är viktigt att välja sina strider med omsorg. Sun Tzu skriver att man inte ska ge sig in i strider som inte kan vinnas – men denna kan helt klart vinnas.

   Och har man hela familjen som stöd i ryggen blir det förstås mycket lättare.


 9. Jag fick höra det hela tiden, men tänka sig, jag VALDE faktiskt den striden. Den är grundläggande för hur vi betraktar och behandlar varandra.

 10. Joshua_Tree Says:

  Jag tänkte faktiskt föreslå det Gehannah skriver om; att alla elever i protest blir muslimer. Eller, som jag har sagt tidigare, bekänner sig till Det Flygande Spagettimonstret.

  För övrigt hoppas jag att min son (som sitter och läser Caspians och Indras brev tillsammans med mig) blir lika besvärlig när han blir äldre. 🙂

 11. Besökaren Says:

  Välformulerat i precis rätt ton för sammanhanget. Klockrent! Heja!

 12. mcsarcne Says:

  Shit! Vilka underbara ungar! Det finns hopp för framtiden. Gogogo!


 13. […] This post was mentioned on Twitter by Essa, Johanna Sjödin. Johanna Sjödin said: Läs gärna Indra och Caspian Rehbinders text om mössor i skolmiljö: http://bit.ly/54XTCK […]

 14. Caspian Says:

  Det stora problemet med att säga sig tillhöra en annan tro är ju att man bara kringgår problemet, istället för att faktiskt ifrågasätta grunderna för regeln. Indra skulle självklart kunna säga att hon var muslim, tomtetroende eller dylikt, men det skulle endast vara ett bra sätt att själv få ha mössa i klassrummet. Lärarna skulle dock blir mer än måttligt irriterade på henne. Detta handlar dock inte om att Indra ska få ha mössa i klassrummet i första hand, utan om principen: lärare ska inte få sätta klädkoder för sina elever!

  För att komma åt det problemet, och ta tag i grundfrågan, krävs att man går emot just den frågan, och inte snirklar sig runt den och låtsas om att det är en annan fråga. Om mössor ska tillåtas för alla kan man inte bara säga att alla ska påstå sig tillhöra en religion. Man måste ta striden som den är.

  Och tack för all positiv respons!

  • Josef Boberg Says:

   Caspian – det märks tydligt att Du har ”smittats” av en VerklighetsSeende far – hälsar Josef B. 😉


  • Ja, det är just min tanke också. Ska man tillåta huvudbonad av religiösa skäl så är det bättre att släppa det fritt helt och hållet.


  • Fast… kan man inte använda det som metod för att få till förändring snarare än lösning på problemet?

   Jag tänker mig att om en massa elever börjar motivera sina mössor mha individuella och unika påhittade religioner såsom Flygande Mössmonstret och Tomtefar kommer hela systemet krascha pga av sin absurditet.

   Som sagt, taktik för förändring inte lösning på problemet.


   • Ja, jag tänkte ju lite i samma banor som du här, men den snirkliga varianten är inte riktigt Indras melodi. För henne är det bara direkt konfrontation, framåt marsch och ”varför det?” som gäller.

    Typ, enligt principen ”riktiga härförare går inte runt – de går rakt på”.

 15. Inger Nordh Says:

  Begåvat trams om en icke-fråga!
  Använd erat engagemang till något viktigare,miljöfrågan t.ex. –

  Man kan lätt fastna i en fråga och den drar i väg med en .Jag tycker inte vi vuxna skall berömma detta till skyarna, utan stödja nyansering.
  Hälsning mamma och mormor Inger.


  • Det må jag säga var en ordentligt arrogant inställning du redovisar, Inger. Vem är du att avgöra vad som är viktigt för någon annan än dig själv?

   Fult.

   Dessutom har du uppenbarligen missat hela kärnfrågan.
   Detta handlar inte om mössor. Det handlar om demokratiska principer, huruvida det är lämpligt att ha klädkoder för skolelever, huruvida det är O.K. att ha olika regler för olika människor, och varför det är O.K. för lärare att kränka sina elevers integritet.

   Och – det är ytterligt naivt av dig att tro att det skulle fungera att driva miljöfrågor i ett skolsammanhang, när lärarna inte ens klarar att agera respektfullt och i enlighet med demokratiska principer när det gäller så små frågor som mössor i klassrummet.

   Och vi som berömmer detta till skyarna gör det ju just för att debatten drivs oerhört nyanserat från barnen, även om de vuxna i skolan har lite svårare för att hålla sig nyanserade. DET är väl något som verkligen förtjänar beröm?

   Det är viktigt att minnas att det inte är eleverna som gör detta till en stor fråga. Det är lärarna med sin strukturkonservativa tröghet och motvilja mot förändring som gör detta till ett stort problem.

   Om lärarna bara släppte på sin förstoppade prestige, och lät ungarna ha sina mössor, så skulle det inte finnas några konflikter och problem.

   Somliga verkar tycka att det väl är mycket enklare att barnen bara lyder och tar av sig mössan. Men det funkar inte så. Om lärarna hade kunnat ge ett bra svar när eleverna frågar ”varför”, så hade frågan varit utagerad.

   Men om skolan upprätthåller en regel utan att kunna motivera den, så är det en regel som måste ifrågasättas. Det är sunt, friskt och helt rätt.

 16. Anita Says:

  I kyrkan skulle männen vara utan hatt för att vara närmare Gud. Kvinnor skulle HA hatt för att inte egga männen med sitt hårsvall (?) – bara kyska Gudstankar var ju tillåtna :). Riddarna i sina rustningar tog av sig sin ”plåtluva” – blottade sitt huvud och var därmed sårbara, visade att de kom i fred. Det finns en underordnad funktion för att just ”stå med mössan i hand” och gärna också böja ner sitt huvud lite.

  Jag tror att det här handlar om maktspel. För min del tycker jag det är helt ok med mössa, tuggummi, snus, godis, vatten/läsk whatever på lektionerna så länge det INTE stör.

  Pratade om detta möss-fenomen med kollegor och LR – åsikterna var delade..förstås. Men argument är oftast att ”de inte kan prata bra” om de har mössor nerdragna över hela ansiktet. Men då är det ju störande och då finns det en anledning…Min rektor har dreds…men är en rabiat mössjägare. Han har ju också ett ”hårsmycke” – varför kan han inte då se detsamma vad gäller mössor?

 17. Inger Nordh Says:

  Vem är arrogant ? Vem är du själv som tycker dig ha rätt att uttala dig om andras ” strukturkonservativa tröghet ” , och som uppenbarligen inte tål lite motvals? Vad vet du om lärarnas respektfullhet inför barnen, egentligen ! Dina förnumstigheter om demokratiska principer, det är ju självklarheter . Men som du kanske förstår måste ju ordningsregler få gälla på en skola, och gälla för alla. Om en lärare påtalar detta för en elev , så behöver det inte betyda att han är respektlös och allt annat som du radar upp. Jag vidhåller: Trams!


  • Nej, det är uppenbarligen du som inte har förstått alls vad detta handlar om.

   Och vad menar du med att jag ”uppenbarligen inte tål lite motvals”? (det heter förresten motvalls) Jag tål hur mycket som helst av sådant. Ös på bara.

   De enda som är tramsiga är de lärare som vill upprätthålla en regel som de inte kan motivera.

   Det är egentligen väldigt enkelt.

   En regel som inte kan motiveras SKALL ICKE följas.
   Punkt.

   Ja, ordningsregler måste få gälla på en skola, liksom överallt annars – men just denna regel som vi debatterar här är helt omotiverad och irrelevant, alltså tycker vi att den regeln ska bort. Så enkelt är det.

   Och ja, du är äckligt arrogant, i det att du avfärdar barnens kamp för sin egen integritet som ”trams”. Det är riktigt uselt, och du borde skämmas.

   Om du tycker att miljöfrågorna är viktigare, så får väl du arbeta för dem, så kan de som vill ha sin kroppsliga integritet respekterad slåss för det.

   • Anita Says:

    Det är i det lilla vi uträttar storverk. Att först börja med kampen om rätten till sin kropp, integritet och självkänsla är väl en självklarhet. När vi först är trygga och förankrade i oss själva kan vi ge oss ut och krama träd eller vad vi nu vill göra. Många kramar träd i hopp om att FÅ självkänsla. För mig är det en bakvänd ordning.

 18. Inger Nordh Says:

  Tjaa, låter bestickande, men vågar jag påminna om att klimatsamtalen i Köpenhamn misslyckades med att uppnå målen för att sänka co2-utsläppen, då kommer vår vän om några år vara tvungen att ta av sig mössan i syfte att rådda sin späda kropp mot värmeslag och andra åkommor som följer av högre temperaturer. Onekligen ett kränkande ingrepp på flickans integritet, men Moder natur bryr sig inte om sådant. hon bryr sig inte helt enkelt för att mänskligheten tills nu varit alltför självupptagen med sin strävan efter självförverkligande o.dyl. för att inte säga självuppfyllelse. Men lärarkåren på Martinskolan tycks ju bestå av ett antal förstockade , ondsinta själar, så dom skriver nog i framtiden om ordningsreglerna som då ska tvinga eleverna att bära mössa under lektionerna.
  Skrivet med glimten i ögat, vänligen….

 19. Peter Strömberg Says:

  Har inte följt bloggen på ett tag. Läste dock om mösskriget. När sådana barn finns kan man som gamling, nästan 60, känna sig helt trygg inför framtiden. Heja Indra och Caspian!


 20. […] var massor trevlig att lyssna på och han hade med sin son Caspian som hjälper sin syster med mössupproret i skolan. Jag bjöd Calle till Parley i […]


 21. […] ut bilder på sig själv naken. Vad är det för poäng med det? Och varför bråka om att ha mössa i skolan? Varför inte bara acceptera reglerna? Svaret finns ovan. För att reglerna är […]


 22. […] förbudet borde vara otänkbart. Indra och Caspian Rehbinder har skrivit ett mycket välformulerat brev till sin skolledning om saken och Fanny kommenterar på ett tydligt sätt den bristande […]


 23. Jag har precis skrivit ett inlägg om kepsförbudet och länkat hit. Naturligtvis är jag nyfiken på fortsättningen av ”mössupproret”, finns det en sådan?


  • Ja, jag såg det, och läste din artikel. Jag tycker att det är väldigt roligt att mina ungar ställer till med så mycket bråk som de gör, helt enligt konstens alla regler, och på ett sätt som får effekt långt utanför den avsedda målgruppen, så att säga. De får tidigt en politisk kompetens, om man säger så…

   Fortsättningen på mössupproret är lite mellanmjölksmesigt, på så sätt att ingen egentligen har givit några tydliga och klara besked alls, utom möjligen att inga lärare på Indras skola längre kräver att man ska ta av sig mössan.

   Väldigt svenskt på något sätt. Fegiskonsensus.

   Men som sagt, de fick genom sina krav i alla fall, förvisso utan att få någon tydlig bekräftelse på det.
   Det betyder dock att om ett par år, när Indra gått ut skolan, så kan skolan börja kräva mössförbud igen, till dess att någon återigen protesterar.
   Fördelen med det är väl då att de som protesterar ånyo kan få sig en lektion i demokrati och politisk aktivism.

   Nackdelen är att det blir väldigt godtyckligt när ingen ger klara och tydliga besked.


   • Ja, det skulle väl vara den enda anledningen att behålla kepsförbudet… Att tillhandahålla ett ”ofarligt” ämne att debattera och protestera emot menar jag.


    • Ja, fast så fort det blir avsikten med det hela så känns det lite hyckleri på nåt sätt.

     Jag drar mig till minnes något tänkvärt som vår EU-parlamentariker Christian Engström har sagt – ”Man behöver aldrig oroa sig för att ondskan ska ta slut i världen, att det inte finns något att arbeta mot”.

     Är man en engagerad person så kommer det alltid att finnas dumheter att kämpa mot, och bra grejer att arbeta för.

     Men visst kan en ”mösskamp” vara en utmärkt startbana för en blivande politisk kämpe.


 24. […] Relaterat: Anmälan till Skolverket (ca 70 kommentarer) Läs gärna: Indra Rehbinder och Caspian Rehbinder […]

 25. En kepsbeprydd tjej från Sthlm! Says:

  Bästa jag läst på länge!!!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: